Urszulin: Wykonanie projektu wydawnictwa: Folder Przyroda PPN w oczach dzieci
Numer ogłoszenia: 105321 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Wykonanie projektu wydawnictwa: Folder Przyroda PPN w oczach dzieci.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Folder Przyroda PPN w oczach dzieci, nakład 3 000 szt., dwie wersje językowe -300 szt. w wersji angielskiej, 2700 szt. w wersji polskiej, format A5 -w poziomie lub pionie, około 32 strony wkładu.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

IV.3) NAGRODY