Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania z wykonaniem kompletnej instalacji systemu ogrzewania niskotemperaturowego. Wykonanie układu ogniw fotowoltaicznych w budynku Zaplecza Ośrodka Dydaktyczno Administracyjnego PPN w Urszulinie
Numer ogłoszenia: 169087 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania z wykonaniem kompletnej instalacji systemu ogrzewania niskotemperaturowego. Wykonanie układu ogniw fotowoltaicznych w budynku Zaplecza Ośrodka Dydaktyczno Administracyjnego PPN w Urszulinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1. 1. Projekt prac geologicznych. 2. Projekt wykonawczy technologii pompy ciepła. 3. Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 4. Projekt zasilania elektrycznego układu i AKPiA. 5. Projekt budowlany (w zakresie wykonania niezbędnych adaptacji budowlanych pomieszczenia pompy ciepła, otworów montażowych, fundamentów urządzeń itp.). 6. Zapewnienie nadzoru w zakresie, o którym mowa we właściwych przepisach prawa oraz nadzoru archeologicznego. 7. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji pompy ciepła o mocy ok. 38-40 kW z kompletnym dolnym źródłem w postaci kolektorów pionowych wraz z wykonaniem systemu grzewczego niskotemperaturowego w budynku Zaplecza ODA PPN Zadanie nr 2. 1.Wyliczenie niezbędnej ilości modułów fotowoltaicznych (o napięciu 24 V) do założeniowej mocy ok. 5 kW 2.Wyliczenie optymalnego konta nachylenia elementów mocujących panele do dachu, 3.Wyliczenie doboru falowników do przetwarzania prądu stałego w prąd zmienny, 4.Wyliczenie niezbędnej ilości okablowania i łączników, 5.Wyliczenie niezbędnej ilości akumulatorów (żelowych) do gromadzenia energii wraz z regulatorem ładowania 6.Montaż systemu wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej z instalacją wewnętrzną elektryczną z sieci, z pierwszeństwem wykorzystania energii słonecznej, a w przypadku jej niedoborów w sposób zapewniający możliwość uzupełniania z sieci elektrycznej . 7.Wymiana istniejących świetlówek/żarówek na diody LED - dostosowane do proponowanego rozwiązania 8.Wykonanie robót polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej zasilającej obiekt Zaplecza ODA PPN 9.Wykonanie dokumentacji powykonawczej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości - 5000,00 zł PLN, a w przypadku ofert częściowych odpowiednio: Zadanie nr 1. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania w postaci kolektorów pionowych z wykonaniem kompletnej instalacji systemu ogrzewania niskotemperaturowego .- 3500,00 zł, Zadanie nr 2. Wykonanie instalacji układu ogniw fotowoltaicznych w budynku Zaplecza Ośrodka Dydaktyczno Administracyjnego PPN w Urszulinie.- 1500,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym świadczenie Wykonawcy winno zostać spełnione, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości świadczenia, która została określona w umowie. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a)uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany na podstawie zawartej umowy będzie Zamawiający, b)uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie na podstawie przeprowadzonych przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy, na mocy których określone zostały wysokość świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany jest Zamawiający, lub termin spełnienia przez Wykonawcę świadczenia. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin pokój nr 29 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania w postaci kolektorów pionowych z wykonaniem kompletnej instalacji systemu ogrzewania niskotemperaturowego.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie instalacji układu ogniw fotowoltaicznych w budynku Zaplecza Ośrodka Dydaktyczno Administracyjnego PPN w Urszulinie.