Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Pe艂nienie nadzoru formalnego, merytorycznego, doradztwo oraz recenzowanie projektu Opracowanie planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszar贸w Natura 2000 w granicach Parku
Numer og艂oszenia: 925 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Pe艂nienie nadzoru formalnego, merytorycznego, doradztwo oraz recenzowanie projektu Opracowanie planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszar贸w Natura 2000 w granicach Parku.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Pe艂nienie nadzoru nad nale偶ytym wykonywaniem umowy nr 40-1/D/12 z dnia 5 pa藕dziernika 2012r. na Opracowanie projektu planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego i obszar贸w Natura 2000 w granicach Parku przez Konsorcjum sk艂adaj膮ce si臋 z Narodowej Fundacji Ochrony 艢rodowiska z siedzib膮 w Warszawie, Taxus SI sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie oraz Biurem Urz膮dzania Lasu i Geodezji Le艣nej Oddzia艂 Przemy艣lu, recenzowanie prac wykonywanych przez Konsorcjum w ramach powy偶szej Umowy oraz 艣wiadczenie us艂ug doradczych na rzecz Zamawiaj膮cego i Konsorcjum w zakresie obj臋tym powy偶sz膮 Umow膮.

II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.71.24.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przyst臋puj膮cy do przetargu jest zobowi膮zany wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 1500 z艂

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dow贸d wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

1.Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania zmian w umowie wynikaj膮cych z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomy艂ka w tre艣ci umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a tak偶e zmian postanowie艅 umowy, przedmiotem kt贸rych jest cena lub termin wykonania zam贸wienia. Zmiana postanowie艅 umowy dotycz膮ca ceny nast膮pi na podstawie prowadzonego przez Zamawiaj膮cego sta艂ego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowie艅 umowy dotycz膮ca terminu realizacji zam贸wienia, nast膮pi gdy stan realizacji zam贸wienia, najp贸藕niej na dwa miesi膮ce przed up艂ywem terminu, w kt贸rym 艣wiadczenie Wykonawcy winno zosta膰 spe艂nione, b臋dzie ni偶szy ni偶 50 % og贸lnej warto艣ci 艣wiadczenia, kt贸ra zosta艂a okre艣lona w umowie. Zmiana umowy wyra偶a膰 si臋 b臋dzie w: a)uzgodnionym przez Strony obni偶eniu wysoko艣ci 艣wiadczenia pieni臋偶nego, do spe艂nienia kt贸rego zobowi膮zany na podstawie zawartej umowy b臋dzie Zamawiaj膮cy, b)uzgodnionym przez Strony wyd艂u偶eniu czasu, w kt贸rym Wykonawca obowi膮zany b臋dzie wykona膰 zam贸wienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o kt贸rych mowa powy偶ej b臋dzie wyra偶enie zgody zar贸wno przez Wykonawc臋 jak i Zamawiaj膮cego. Zmiana umowy dokonana zostanie na podstawie przeprowadzonych przez Strony umowy negocjacji, w ramach kt贸rych ustalona zostanie nowa tre艣膰 postanowie艅 umowy, na mocy kt贸rych okre艣lone zosta艂y wysoko艣膰 艣wiadczenia pieni臋偶nego, do spe艂nienia kt贸rego zobowi膮zany jest Zamawiaj膮cy, lub termin spe艂nienia przez Wykonawc臋 艣wiadczenia. W przypadku wyst膮pienia opisanych powy偶ej okoliczno艣ci, zar贸wno Zamawiaj膮cy jak i Wykonawca uprawnieni b臋d膮 do wezwania drugiej ze Stron do podj臋cia negocjacji. Wezwania do podj臋cia negocjacji dokonuje si臋 w formie pisemnego o艣wiadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w kt贸rym okre艣lone zostan膮 zakres i tre艣膰 proponowanych zmian, jak r贸wnie偶 sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez kt贸r膮kolwiek ze Stron wezwania do podj臋cia negocjacji nie stanowi o obowi膮zku przyst膮pienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojd膮 do porozumienia co kwestii, kt贸re by艂y przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawieraj膮cy poczynione ustalenia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 30.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin pok贸j nr 29 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany w 85 % ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko Dzia艂anie 5.3.

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie