Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Dostawa odzieży BHP dla pracowników administracji i robotników leśnych (drwali) zatrudnionych w Poleskim Parku Narodowym w 2013r.
Numer ogłoszenia: 12355 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży BHP dla pracowników administracji i robotników leśnych (drwali) zatrudnionych w Poleskim Parku Narodowym w 2013r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży BHP, dla pracowników administracji i robotników leśnych (drwali) Poleskiego Parku Narodowego według następującej specyfikacji asortymentowo - ilościowej. NAZWA ELEMENTU UMUNDUROWANIA, ODZIEŻY I OBUWIA BHP 1.Ubranie robocze letnie w tym: Kurtka szt. 10 Spodnie szt. 10 2Koszulka polo szt. 60 3Obuwie terenowe par 13 4Buty gumowe par 7 5Ubranie robocze zimowe kpl 6 6Czapka robocza letnia szt. 12 7Czapka robocza zimowa szt. 30 8Bluza polar szt. 3 9Hełm ochronny szt. 10 10Rękawice ochr.drelichowe par 20 11Wodery par 5 12Kamizelka odblaskowa szt. 3 13Ubranie robocze drelichowe letnie (zielone) ze spodniami z wkładką przeciwcięciową kpl 3 14Koszula flanelowa szt. 3 16Kalesony szt. 3 17Czapka rob. letnia - moro szt 3 18Obuwie robocze ze wzmocnionym noskiem par 3 19Buty gumowe ze wzmocnionym noskiem par 3 20Ubranie ocieplane zielone, ze wzmocnionymi spodniami wkładką przeciwcięciową kpl 3 21Płaszcz przeciwdeszczowy szt 3 22Ocieplacz (kamizelka ciepłochronna - moro szt 3 23Czapka ocieplana zimowa - moro szt 3 24Buty gum. Filce z kołnierzem par 3 25Hełm p. uderzeniowy ( z wkładką , ochronnikami słuchu, ochroną oczu i twarzy) - wymagany atest kpl 2 26Rękawice drelichowe ochronne par 20 27Rękawice robocze wzmocnione skórą par 20 28Spodnie robocze typu moro par 3 29Koszulka polo szt. 10 30Fartuch roboczy szt. 2 31Obuwie robocze dla sprzątaczek par 2 32Bluza polar szt. 2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 650,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Oświadczenie Wykonawcy, ze spełnia warunki określone a art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2)Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.) a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego.. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a) uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany na podstawie zawartej umowy będzie Zamawiający, b) uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie na podstawie przeprowadzonych przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze stron o podjecie negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co do kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2013 godzina 09:00, miejsce: ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, pokój nr 29 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie