Urszulin: Wykonanie projektu diaporamy pt. Żółw błotny w Poleskim Parku Narodowym
Numer ogłoszenia: 136755 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Wykonanie projektu diaporamy pt. Żółw błotny w Poleskim Parku Narodowym.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Wydawnictwo multimedialne - diaporama pt. Żółw błotny w Poleskim Parku Narodowym, nakład 20 egzemplarzy, dwie wersje językowe: polska (10 sztuk) i angielska (10 sztuk). Czas trwania diaporamy - około 12 minut. Diaporama wytłoczona na płycie DVD. Płyta zamknięta w tekturowej oprawie o wymiarach około 13,5 cm x 19 cm w pionie..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.12.00.00-7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

IV.3) NAGRODY