Urszulin: Wykonanie projektów trzech wydawnictw: 1) folder pt. Uczymy o bioróżnorodności - zajęcia edukacyjne w PPN 2) folder pt. Ratujemy dzikie zwierzęta - Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Poleskim Parku Narodowym 3) folder pt. Ścieżki przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego
Numer ogłoszenia: 286902 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Wykonanie projektów trzech wydawnictw: 1) folder pt. Uczymy o bioróżnorodności - zajęcia edukacyjne w PPN 2) folder pt. Ratujemy dzikie zwierzęta - Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Poleskim Parku Narodowym 3) folder pt. Ścieżki przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1) folder pt. Uczymy o bioróżnorodności - zajęcia edukacyjne w PPN, nakład 20 000 egzemplarzy, dwie wersje językowe: polska (19 000 sztuk) i angielska (1000 sztuk), stron 8, format całości około 21 x 42 cm (po falcowaniu format jednej strony około 21 x 10,5 cm), papier kreda 150 g/m2, druk 4+4; ilość tekstu 4 strony (max 5000 znaków ze spacjami). 2) folder pt. Ratujemy dzikie zwierzęta - Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Poleskim Parku Narodowym, nakład 12 000 egzemplarzy, dwie wersje językowe: polska (10 000 sztuk) i angielska (2000 sztuk), format około A5 (15x21 cm), 32 strony wkładu, druk 4+4, papier kreda około 150g, okładka karton 4+4, około 250g plus folia; ilość tekstu 1,1 arkusza. 3) folder pt. Ścieżki przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego, nakład 20 000 egzemplarzy, dwie wersje językowe: polska (15 000 sztuk) i angielska (5000 sztuk), stron 8, format całości około 21 x 42 cm (po falcowaniu format jednej strony około 21 x 10,5 cm), papier kreda 150 g/m2, druk 4+4; ilość tekstu 4 strony (max 5000 znaków ze spacjami.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.12.00.00-7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

IV.3) NAGRODY