Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Przetarg nieograniczony na pozyskanie i zrywkę drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego w 2014r.
Numer ogłoszenia: 502166 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na pozyskanie i zrywkę drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego w 2014r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pozyskanie około 3698 m3 drewna wielkowymiarowego (W) i średniowymiarowego (S) iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r. (pakiety I-VI) Zrywka około 4728 m3 drewna wielkowymiarowego (W) i średniowymiarowego (S) iglastego i liściastego na terenie Poleskiego Parku Narodowego w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r. (pakiety VII - XII).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3720 zł (1690 zł pozyskanie + 2030 zł zrywka), a w przypadku ofert częściowych odpowiednio: Pozyskanie drewna: Pakiet I - O.O. Wola Wereszczyńska - 260 zł, Pakiet II - O.O. Łowiszów - 140 zł, Pakiet III - O.O. Orłów - 450 zł Pakiet IV - O.O. Bubnów - 320 zł, Pakiet V - O.O. Kochanowskie - 140 zł, Pakiet VI - O.O. Zbójno - 380 zł. Zrywka drewna: Pakiet VII - O.O. Wola Wereszczyńska - 370 zł, Pakiet VIII - O.O. Łowiszów - 350 zł, Pakiet IX - O.O. Orłów - 420 zł, Pakiet X - O.O. Bubnów - 300 zł, Pakiet XI - O.O. Kochanowskie - 230 zł, Pakiet XII - O.O. Zbójno - 360 zł,

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym świadczenie Wykonawcy winno zostać spełnione, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości świadczenia, która została określona w umowie. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a)uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany na podstawie zawartej umowy będzie Zamawiający, b)uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie na podstawie przeprowadzonych przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy, na mocy których określone zostały wysokość świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany jest Zamawiający, lub termin spełnienia przez Wykonawcę świadczenia. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Park Narodowy ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin pokój nr 29 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pozyskanie drewna w o. o. Wola Wereszczyńska.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozyskanie drewna w o. o. Łowiszów.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pozyskanie drewna w o. o. Orłów.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pozyskanie drewna w o. o. Bubnów.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pozyskanie drewna w o. o. Kochanowskie.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pozyskanie drewna w o. o. Zbójno.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zrywka drewna w o. o. Wola Wereszczyńska.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zrywka drewna w o. o. Łowiszów.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zrywka drewna w o. o. Orłów.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zrywka drewna w o. o. Bubnów.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zrywka drewna w o. o. Kochanowskie.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zrywka drewna w o. o. Zbójno.