Urszulin: Wykonanie projektu tablicy edukacyjnej pt. Zostań przyjacielem NATURY
Numer ogłoszenia: 56310 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Wykonanie projektu tablicy edukacyjnej pt. Zostań przyjacielem NATURY.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Wykonanie projektu wydawnictwa: tablica edukacyjna pt. Zostań przyjacielem NATURY, nakład 12 000 egzemplarzy, dwustronna, format użytku 1200x970 mm, druk 4+4, surowiec - kreda błysk 170g, uszlachetnienie - folia błysk 1+1, wykończenie - oprawa od góry i dołu w rurki PCV białe, z zatyczkami (niebieskimi, zielonym albo czerwonymi), sznurek, pakowanie - po 1 szt. w rękaw foliowy, po 60szt. w opakowanie zbiorcze, grafika - zdjęcia lub rysunki obszarów i gatunków naturowych (grafiki o wysokiej rozdzielczości), tekst - krótkie opisy do grafik.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.12.00.00-7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

IV.3) NAGRODY