Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych, wykaszanie trzciny w celu ochrony przed zarastaniem wraz z wywozem biomasy, usuwanie nalotów drzew i krzewów z obszarów wrzosowiskowych wraz z usunięciem biomasy, wykaszanie łąk, pastwisk, gruntów ornych i nieużytków, koszenie grobli oraz ochrona stanowisk roślin rzadkich na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w 2014 r
Numer ogłoszenia: 119244 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych, wykaszanie trzciny w celu ochrony przed zarastaniem wraz z wywozem biomasy, usuwanie nalotów drzew i krzewów z obszarów wrzosowiskowych wraz z usunięciem biomasy, wykaszanie łąk, pastwisk, gruntów ornych i nieużytków, koszenie grobli oraz ochrona stanowisk roślin rzadkich na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w 2014 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykaszanie łąk oraz pastwisk w celu zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przed zarastaniem na pow.32,36ha Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych (usuwanie odrośli) na pow. 113,51 ha Wykaszanie trzciny wraz z wywozem biomasy na torfowisku w celu ochrony przed zarastaniem na pow. 4,36ha (2x2,18ha) Ręczne koszenie i usuwanie roślinności w celu zachowania mozaikowatości terenu na pow. 0,10ha Usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń w celu zachowania mozaikowatości terenu, wywóz biomasy na pow. 3,15ha Wycinanie i usuwanie części samosiewów drzew i krzewów oraz trzciny w celu ochrony muraw napiaskowych oraz wrzosowisk na pow. 4,07ha Odsłanianie stanowisk rośłin rzadkich na pow. 3,15ha Ochrona stanowisk brzozy niskiej - wycinanie nalotów drzew lekko nasiennych na pow. 4,00 ha Wykaszanie łąk, pastwisk, gruntów ornych i nieużytków na pow. 132,26 ha Wykaszanie roślinności zielnej oraz usuwanie zarośli wierzbowych na korornie i skarpach grobli na pow. 0,48ha Koszenie grobli na pow. 2,41 ha.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 4550 zł, a w przypadku ofert częściowych odpowiednio: PAKIET I: 300zł PAKIET II: 650zł PAKIET III: 250 zł PAKIET IV: 600 zł PAKIET V: 750 zł PAKIET VI: 500 zł PAKIET VII: 700 zł PAKIET VIII: 800 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie wykonawcy, ze spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza dokonywanie wszelkich nieistotnych zmian umowy, przez które rozumie się takie zmiany, w przypadku których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik postępowania. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość i dopuszcza dokonywanie istotnych zmian umowy wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym zamówienie winno zostać wykonane, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości zamówienia, która została określona w umowie. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a)uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości cen określonych w umowie, b)uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie po przeprowadzeniu przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin pokój nr 29 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I - Wykaszanie łąk i pastwisk, usuwanie roślin, drzew i krzewów oraz wykaszanie grobli w o.o. Bubnów.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II: Wycinanie drzew i krzewów oraz ochrona roślin rzadkich w o.o. Bubnów.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III: Wykaszanie łąk i pastwisk oraz trzciny, usuwanie drzew i krzewów, ochrona stanowisk roślin rzadkich oraz koszenie grobli w o.o. Wola Wereszczyńska, Łowiszów, Orłów, Zbójno.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV: Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych w o.o. Orłów.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V: Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych w o.o. Wola Wereszczyńska.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet VI: Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych w o.o. Wola Wereszczyńska.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet VII: Wykaszanie łąk, pastwisk i gruntów ornych w o.o. Łowiszów, Orłów, Zbójno.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet VIII: Wykaszanie łąk, pastwisk, gruntów ornych i nieużytków w o.o. Bubnów, Wola Wereszczyńska.