Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Remont i modernizacja osady służbowej Poleskiego Parku Narodowego w Pieszowoli
Numer ogłoszenia: 128442 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja osady służbowej Poleskiego Parku Narodowego w Pieszowoli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1. Roboty remontowe budynku mieszkalnego obejmujące: 1.Rozebranie istniejących podłóg drewnianych - 89,21 m2 2.Rozebranie boazerii ze ścian - 92,7 m2 3.Demontaż instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, piony, podejścia) - 1 kpl 4.Skucie terakoty i glazury ze ścian - 40,1 m2 5.Rozebranie podług z paneli podłogowych - 44,9 m2 6.Demontaż urządzeń sanitarnych - 4 kpl 7.Rozebranie ścianek z pustaków - 12,12 m2 8.Rozebranie murka oporowego przy budynku wraz z częścią kostki brukowej-2,6 m3 9.Demontaż pieca kaflowego z wężownicą - 1 kpl 10.Wykucie otworu w stropie pod schody - 3,6 m2 11.Przebudowa komina - 8,5 mb 12.Wykonanie nowych okładzin z glazury i terakoty - 212 m2 13.Wykonanie nowych tynków cementowych (ściany i sufity) - 455,9 m2 14.Wykonanie nowego ogrzewania podłogowego na powierzchni - 97 m2 15.Wykonanie nowej instalacji wod-kan - 1kpl 16.Montaż urządzeń sanitarnych - 6 kpl 17.Wymiana instalacji energetycznej (włączniki, gniazda, lampy oświetleniowe, przewody instalacyjne, oraz rozbudowa i wymiana tablicy rozdzielczej) - 1 kpl 18.Zamurowanie otworów w ścianach - 9,25 m2 19.Osadzenie belek wsporczych dwu teowych 7,2 m 20.Wykonanie schodów wewnętrznych między poziomami podłogi - 1,8 m3 21.Roboty malarskie ściany i sufity (piwnica, parter, poddasze) - 747,99 m2 22.Wykonanie nowego zadaszenia o konstrukcji drewnianej nad wejściem do kancelarii wraz z montażem doświetli (okna) oraz drzwi przeszklonych - 1 kpl 23.Docieplenie części ściany styropianem gr. 12cm z wykonaniem tynku mozaikowego - 19,2 m2 24.Wykonanie nowych schodów wewnątrz budynku (schody drewniane zabiegowe) - 1 kpl 25.Wykonanie nowych okładzin kamiennych na schodach wejściowych do budynku wraz z barierką metalową średnio - kombinowaną - 13,67 m2 26.Wykonanie nowych okładzin na schodach wejściowych do piwnicy - 4,38 m2 27.Wykonanie nowego zadaszenia nad schodami wejściowymi do piwnicy - 1 kpl 28.Wykonanie nowych okładzin z paneli podłogowych - 44,99 m2 29.Wykonanie sufitu podwieszanego z pyt G-K wraz z dociepleniem wełną mineralną na ruszcie met. - 61,6 m2 Zadanie nr 2. Rozebranie istniejącego budynku gospodarczego: 1.Rozebranie murów z cegły i pustaków - 28,8 m3 2.Rozebranie więźby dachowej - 98 m2 3.Skucie posadzek cementowych na gruncie - 52 m2 4.Wykopanie fundamentu - 1 kpl 5.Rozebranie słupów konstrukcyjnych ceglanych o wysokości 3 m - 8 szt 6.Uzupełnienie terenu ziemią wraz z wyrównaniem terenu 22 m3 7.Transport materiału pochodzącego z rozbiórki na właściwe składowisko 45 m3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 500 zł, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonywanie wszelkich nieistotnych zmian umowy, przez które rozumie się takie zmiany, w przypadku których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik postępowania. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość i dopuszcza dokonywanie istotnych zmian umowy wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym zamówienie winno zostać wykonane, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości zamówienia, która została określona w umowie. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a)uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości cen określonych w umowie, b)uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie po przeprowadzeniu przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co do kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, pokój nr 29 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie