Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Wykonanie infrastruktury turystycznej oraz zadaszenia dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Poleskim Parku Narodowym
Numer ogłoszenia: 136236 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie infrastruktury turystycznej oraz zadaszenia dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Poleskim Parku Narodowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie infrastruktury turystycznej oraz zadaszenia dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Poleskim Parku Narodowym, składającej się z następujących części: CZĘŚĆ I. Wykonanie 4 drewnianych zadaszeń turystycznych na planie prostokąta: 3 zadaszenia o wymiarach 5x4 m i 1 zadaszenie o wymiarach 6x4 m (Zadanie 1) oraz 1 zadaszenia dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt na planie sześciokąta o długości boku 2,50 m (Zadanie 2): Zadanie 1) wykonanie 3 zadaszeń o wymiarach 5x4 m - dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym, podłoga z kostki dębowej (kostka regularna o wymiarach od 10x10 cm do15x15 cm, przy czym całość zastosowanej kostki ma być o jednakowym wymiarze), wyposażenie: 2 stoły i 4 ławy, kosz na śmieci, stojak na rowery metalowy (minimum 15 miejsc postojowych). Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach) wykonanie 1 zadaszenia o wymiarach 6x4 m - dach dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym, podłoga z kostki dębowej (kostka regularna o wymiarach od 10x10 cm do15x15 cm, przy czym całość zastosowanej kostki ma być o jednakowym wymiarze), wyposażenie: 2 stoły, 4 ławy, kosz na śmieci, murowane miejsce na ognisko z drewnianymi siedziskami, składzik na drewno o wymiarach 2x3 m, konstrukcja składziku szkieletowa, drewniana. Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach) Zadanie 2) wykonanie 1 drewnianego zadaszenia dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, na planie sześciokąta o długości boku 2,50 m, wykonanie 3 szt. sztucznych gniazd dla bocianów oraz wymiana żerdzi w ogrodzeniu na długości 110 m. CZĘŚĆ II. Wykonanie 1 drewnianego zadaszenia w kształcie litery V o wymiarach 8x3x8 m (Zadanie 1) i konserwacji pomostu pływającego na jeziorze Łukie o powierzchni ok. 126 m2 (Zadanie 2) Zadanie 1) drewniane zadaszenia w kształcie litery V - wymiary 8x3x8 m, szerokość 4 m, dach dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym, podłoga z kostki brukowej, wyposażenie: 4 drewniane stoły i 8 ławy, murowany kominek oraz miejsce na ognisko z drewnianymi siedziskami, składzik na drewno o wymiarach około 2x3 m, konstrukcja składziku szkieletowa, drewniana. Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach) Zadanie 2) konserwacja pomostu pływającego na jeziorze Łukie odpowiednim środkiem konserwującym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach) - pomost drewniany, pływający, wykonany z elementów prefabrykowanych o łącznej długości 50 mb (ok. 126 m2), zabezpieczony barierką o długości około 110 mb. CZĘŚĆ III. Wykonanie 2 wież widokowych, 1 ogrodzenia drewnianego o długości 60 mb, 1 murowanego ogniska z siedziskami, wyremontowanie poszycia dachowego 1 wieży widokowej (Zadanie 1), oraz wykonanie 1 zadaszenia na planie prostokąta o wymiarach 5x4 m (Zadanie 2) Zadanie 1) gruntowna modernizacja wież widokowych (2 sztuki) - wykonanie gruntownej modernizacji drewnianych wież widokowych polegającej na wymianie starych wież na nowe: wymiana słupów nośnych wykonanych z drewna dębowego śr. około 20-25cm, bali podłogowych o śr. około 18 cm, poszycia podłogi na deskowanie pełne z drewna sosnowego gr. około 4cm, barierki pomostowej oraz schodów wejściowych na platformę wieży wraz z poręczą. Wykonanie nowego poszycia dachowego wykonanego z desek struganych, zafrezowanych, układanych na styk lub na pióro wraz z wymianą krokwi dachowych wieży. Dach kryty gontem bitumicznym. Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach wykonanie ogrodzenia (1 sztuka) - drewniane o długości 60 mb. Wykonane z żerdzi z drewna sosnowego przytwierdzonych do słupków dębowych o średnicy około 10 cm, wysokość słupków około 130 cm npt, Słupek wkopany w grunt na głębokość około 50 cm, zaimpregnowany przed działaniem czynników glebowych. Słupki będą zwieńczone daszkiem dwuspadowym z desek. Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach) wykonanie ogniska (1 sztuka) - wykonane z murowanych kamieni, w kształcie koła o średnicy około 1,0 m, utwardzone kostką brukową, siedziska (10 sztuk) wykonane z drewna (pnie z wyciętymi oparciami). Siedziska zabezpieczone środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach wykonanie remontu poszycia dachowego wieży widokowej (1 sztuka) - wykonanie nowego poszycia dachowego wykonanego z desek struganych, zafrezowanych, układanych na styk lub na pióro wraz z wymianą krokwi dachowych wieży. Dach kryty gontem bitumicznym. Całość zabezpieczona środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach). Zadanie 2) zadaszenie (1 sztuka) - wykonane na planie prostokąta o wymiarach 5x4 m, dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym, podłoga z kostki dębowej (kostka regularna o wymiarach od 10x10 cm do15x15 cm, przy czym całość zastosowanej kostki ma być o jednakowym wymiarze), wyposażenie: 2 stoły i 4 ławy, kosz na śmieci, stojak na rowery metalowy (minimum 15 miejsc postojowych). Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach) CZĘŚĆ IV. Wykonanie 1 wieży widokowej i 1 schronu obserwacyjnego o wymiarach 3,5x2,5 m (Zadanie 1) Zadanie 1 gruntowna modernizacja wieży widokowej (1 sztuka) - gruntowna modernizacja drewnianej wieży widokowej polegająca na wymianie starych wież na nowe: wymiana słupów nośnych wykonanych z drewna dębowego śr. około 20-25cm, bali podłogowych o śr. około 18 cm, poszycia podłogi na deskowanie pełne z drewna sosnowego gr. około 4cm, barierki pomostowej oraz schodów wejściowych na platformę wieży wraz z poręczą. Wykonanie nowego poszycia dachowego wykonanego z desek struganych, zafrezowanych, układanych na styk lub na pióro wraz z wymianą krokwi dachowych wieży. Dach kryty gontem bitumicznym. Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach) wykonanie schronu obserwacyjnego (1 sztuka) - drewniany o wymiarach 3,5x2,5 m, obudowany deskami, wtopiony w otoczenie poprzez zastosowanie odpowiedniego maskowania, ustawiony na 5 podstawach betonowych, podniesiony około 1,5 m nad poziom terenu za pomocą słupów drewnianych 16x16 cm. Wejście za pomocą schodów przymocowanych do konstrukcji. Dach dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym. Wykonanie kosza na śmieci. Całość wykonana z drewna struganego zaimpregnowanego środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część I - 2 500,00 zł. Część II - 2 500,00 zł. Część III - 3 500,00 zł. Część IV - 2 000,00 zł. w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonywanie wszelkich nieistotnych zmian umowy, przez które rozumie się takie zmiany, w przypadku których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik postępowania. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość i dopuszcza dokonywanie istotnych zmian umowy wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym zamówienie winno zostać wykonane, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości zamówienia, która została określona w umowie. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a) uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości cen określonych w umowie, b) uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie po przeprowadzeniu przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin pokój nr 29 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie 4 drewnianych zadaszeń turystycznych na planie prostokąta: 3 zadaszenia o wymiarach 5x4 m i 1 zadaszenie o wymiarach 6x4 m (Zadanie 1) oraz 1 zadaszenia dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt na planie sześciokąta o długości boku 2,50 m (Zadanie 2).


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie 1 drewnianego zadaszenia w kształcie litery V o wymiarach 8x3x8 m (Zadanie 1) i konserwacji pomostu pływającego na jeziorze Łukie o powierzchni ok. 126 m2 (Zadanie 2).


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie 2 wież widokowych, 1 ogrodzenia drewnianego o długości 60 mb, 1 murowanego ogniska z siedziskami, wyremontowanie poszycia dachowego 1 wieży widokowej (Zadanie 1), oraz wykonanie 1 zadaszenia na planie prostokąta o wymiarach 5x4 m (Zadanie 2).


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie 1 wieży widokowej i 1 schronu obserwacyjnego o wymiarach 3,5x2,5 m (Zadanie 1).