Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Wykonanie ogrodzenia miejsca postojowego na ścieżce przyrodniczej Perehod oraz modernizacja kładki na dojściu do pomostu pływającego na jeziorze Łukie w Poleskim Parku Narodowym
Numer ogłoszenia: 285226 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia miejsca postojowego na ścieżce przyrodniczej Perehod oraz modernizacja kładki na dojściu do pomostu pływającego na jeziorze Łukie w Poleskim Parku Narodowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie ogrodzenia miejsca postojowego na ścieżce przyrodniczej Perehod (zadanie 1) oraz modernizacja kładki na dojściu do pomostu pływającego na jeziorze Łukie (zadanie 2): Zadanie 1) - Wykonanie ogrodzenia miejsca postojowego na ścieżce przyrodniczej Perehod. Ogrodzenie drewniane o długości około 298 mb i wysokości około 130 cm, wyposażone w 1 bramę i 2 bramki. Ogrodzenie przy zadaszeniu wykonane ze słupków z drewna dębowego o średnicy 10 - 15 cm i wysokości 180 cm. Słupek wkopany w grunt na głębokość 50 cm zaimpregnowany przed działaniem czynników glebowych. Słupki ustawione podwójnie równolegle wobec siebie. Słupki zwieńczone daszkiem dwuspadowym z desek. Rozstaw pomiędzy słupkami ok. 2,5 m. Do słupów montowane żerdzie sosnowe o średnicy 10-12cm i długości 2,5-5 m. Brama i bramki - drewniane, brama o wymiarach: szerokość około 4,5 m i wysokość ok. 3,2 m., bramki o wymiarach: szerokość około 1,5 m i wysokość ok. 2,6 m. Słupy konstrukcyjne drewniane dębowe. Góra bramy i bramek zwieńczona płatwią drewnianą z daszkiem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym. Całość elementów drewnianych zabezpieczona środkiem ochronnym (typu ALTAXIN kolor brązowy lub inny środek o zbliżonych parametrach). Lokalizacja: ogrodzenie miejsca postojowego - O.o. Zbójno, oddział 10cx na ścieżce przyrodniczej Perehod w Poleskim Parku Narodowym. Zadanie 2) - Modernizacja kładki na dojściu do pomostu pływającego na jeziorze Łukie na ścieżce przyrodniczej Spławy. Wykonanie kładki dojścia do pomostu pływającego na jez. Łukie w obwodzie ochronnym Orłów o łącznej długości 220 mb i szerokości 120 cm, kładka ułożona na legarach (okrąglakach) poprzecznych dębowych o średnicy 12-15 cm bezpośrednio na gruncie co 1,5 m. Całość zabezpieczona barierką ochronna po dwóch stronach kładki wraz z platformą postojową o wym.4x3m. Przebieg kładki oraz lokalizacja platform postojowych, naniesiona jest na mapie poglądowej dołączonej do opracowania. Kładka przebiega po terenie podmokłym, w części układana będzie bezpośrednio na splei. Przed przystąpieniem do przetargu zalecana jest wizja w terenie. Lokalizacja: modernizacja kładki na dojściu do pomostu pływającego na jeziorze Łukie - O.o. Orłów, oddz. 254, 255 na ścieżce przyrodniczej Spławy w Poleskim Parku Narodowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie wykonawcy, ze spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonywanie wszelkich nieistotnych zmian umowy, przez które rozumie się takie zmiany, w przypadku których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik postępowania. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość i dopuszcza dokonywanie istotnych zmian umowy wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym zamówienie winno zostać wykonane, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości zamówienia, która została określona w umowie. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a) uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości cen określonych w umowie, b) uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie po przeprowadzeniu przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin pokój nr 29 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie