Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Termomodernizacja budynku Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Numer ogłoszenia: 55818 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania w postaci kolektorów pionowych z wykonaniem nowej kompletnej instalacji systemu ogrzewania niskotemperaturowego, II. wykonanie termomodernizacji poprzez docieplenie ścian fundamentowych, ścian elewacyjnych budynku wraz z wymianą stolarki okienno-drzwiowej i wykonaniem opaski odwadniającej, III.zaprojektowanie i wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy ok. 40 kW oraz wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku ODA Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania w postaci kolektorów pionowych z wykonaniem nowej kompletnej instalacji systemu ogrzewania niskotemperaturowego obejmuje: Projekt prac geologicznych. Projekt wykonawczy technologii pompy ciepła. Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą istniejących grzejników na nowe typu klimakonwektor. Projekt zasilania elektrycznego układu i AKPiA Projekt budowlany (w zakresie wykonania niezbędnych adaptacji budowlanych pomieszczenia pompy ciepła, otworów montażowych, fundamentów urządzeń itp.). Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji pompy ciepła o mocy ok. 40-45 kW z kompletnym dolnym źródłem w postaci kolektorów pionowych wraz z wykonaniem systemu grzewczego niskotemperaturowego. Wykonanie termomodernizacji poprzez docieplenie ścian fundamentowych, ścian elewacyjnych budynku wraz z wymianą stolarki okienno-drzwiowej i wykonaniem opaski odwadniającej obejmuje: Docieplenie ścian fundamentowych styropianem gr. 5-10 cm w budynku w ilości ok. 140 m2 Docieplenie ścian elewacyjnych budynku styropianem gr. 10 cm w ilości ok. 725 m2 Docieplenie połaci dachowej wełną mineralną gr. 15 cm wraz z montażem płyt g-k na ruszcie stalowym w ilości ok.525 m2 Wymianę stolarki okienno-drzwiowej w ilości 59 kpl. Wykonanie nowej opaski przy budynku z kostki brukowej w ilości ok.100 m2 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy ok. 40 kW obejmuje: Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych (24V) o powierzchni zapewniającej osiągnięcie mocy założeniowej ok. 40 kw, Dostawę i montaż elementów mocujących panele do dachu, oraz elementów konstrukcyjnych do montażu paneli jako wolnostojące wzdłuż ściany przy budynku Zaplecza ODA - 1 kpl. Dostawę i montaż falowników do przetwarzania prądu stałego w prąd zmienny wraz z montażem licznika umożliwiającego sprzedaż energii do sieci ZE - 1 kpl. Dostawę i montaż okablowania i łączników - 1 kpl. Wymianę istniejących źródeł światła w budynku ODA na nowe kompletne oświetlenie LED - należy dopasować ilość opraw oraz punktów świetlnych do wymagań oraz standardów niezbędnych do prawidłowego natężenia światła w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami - ok. 120 kpl. Uzgodnienie z przedstawicielami właściwego zakładu energetycznego wykonanej instalacji w zakresie sprzedaży wytworzonej energii - 1 usł. Opracowanie dokumentacji powykonawczej - 1 kpl. Dostawę i montaż akumulatorów (żelowych) wraz z regulatorem ładowania - do pokrycia energii na potrzeby oświetlenia budynku - 1 kpl. Połączenie systemu wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej z instalacją wewnętrzną elektryczną z sieci, z pierwszeństwem wykorzystania energii słonecznej, a w przypadku jej niedoborów w sposób zapewniający możliwość uzupełniania z sieci elektrycznej - dotyczy oświetlenia budynku - 1 kpl. Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej obejmuje: Dostawę i montaż kolektora słonecznego o powierzchnia absorbera wysoko selektywnego od 2,3-2,5 m² - 2szt Dostawę i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności całkowitej 300 litry - 1szt Dostawę i montaż naczynia przeponowego solarne o pojemności minimalnej 24 l - 1szt Dostawę i montaż regulatora solarnego systemu grzewczego - 1szt Dostawę i montaż kompletnej grupy solarnej pompowa - 1szt Dostawę i montaż żaluzji (rolet) zabezpieczających przed przegrzaniem, uruchamianych zdalnie - 2 szt. Dostawę i montaż kompletu uchwytów dachowych - 1 kpl. Zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa Program funkcjonalno-użytkowy - PFU (załącznik nr 1 do SIWZ) Wymagany okres realizacji całości zamówienia - od 15.04.2015 do dnia 30.09.2015 r., z tym że: rozpoczęcie prac projektowych - od 15.04.2015 r. rozpoczęcie prac budowlanych - nie wcześniej niż od 01.06.2015 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym świadczenie Wykonawcy winno zostać spełnione, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości świadczenia, która została określona w umowie. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a) uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany na podstawie zawartej umowy będzie Zamawiający, b) uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie na podstawie przeprowadzonych przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy, na mocy których określone zostały wysokość świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany jest Zamawiający, lub termin spełnienia przez Wykonawcę świadczenia. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co do kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Park Narodowy ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin pokój nr 29 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie