Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla ośrodka dydaktyczno - muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu
Numer ogłoszenia: 57762 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla ośrodka dydaktyczno - muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji robót budowlanych związanych z budową hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego (ODM) Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu gmina Urszulin. Opracowanie Dokumentacji projektowej Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w kształcie żółwia wraz z lokalną kanalizacją zintegrowaną z instalacją do odwadniania osadów. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej dla pompy w 3 komorze osadnika zintegrowanej z ogniwem fotowoltaicznym oraz istniejącą instalacją elektryczną wraz z opomiarowaniem. Wykonanie projektu powykonawczego według poszczególnych branż i instrukcji obsługi. Wykonanie oczyszczalni ścieków Wykonanie instalacji osadnika wstępnego 3-komorowego o pojemności czynnej 3 m3 - 1 szt. Wykonanie instalacji pompy zatapialnej z pływakiem w trzeciej komorze osadnika - 1 szt. Wykonanie instalacji do odwadniania osadów według patentu nr P 387 607 zintegrowanej z osadnikiem wstępnym - 1 szt. Formowanie terenu przy osadniku wstępnym - 1 szt. Formowanie terenu na trasie lokalnej kanalizacji - 1 szt. Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej do osadnika wstępnego o średnicy nie mniejszej niż 160 mm. Wykonanie instalacji elektrycznej do pompy z opomiarowaniem zużycia energii - 1 szt. Instalacja ogniwa fotowoltaicznego z akumulatorem do zasilania pompy. Likwidacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków. Wykonanie złóż gruntowo-roślinnych z poziomym (4 szt.) i pionowym przepływem (1 szt.) wraz z nasadzeniami roślinnymi. Instalacja studzienek zbiorczych - 7 szt. Instalacja P-filtra - 1 szt. Wykonanie oczka wodnego wraz z nasadzeniami rodzimą roślinnością bagienną - 1 szt. Wykonanie stóp fundamentowych pod ścieżkę ekologiczną wokół oczyszczani. Zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa Program funkcjonalno-użytkowy - PFU (załącznik nr 1 do SIWZ) Wymagany okres realizacji całości zamówienia - od 17.04.2015 do dnia 30.09.2015 r., z tym że: - rozpoczęcie prac projektowych - od 17.04.2015 r. - rozpoczęcie prac budowlanych - nie wcześniej niż od 01.06.2015 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.00.00.00-8, 45.23.24.21-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym świadczenie Wykonawcy winno zostać spełnione, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości świadczenia, która została określona w umowie. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a) uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany na podstawie zawartej umowy będzie Zamawiający, b) uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie na podstawie przeprowadzonych przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy, na mocy których określone zostały wysokość świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany jest Zamawiający, lub termin spełnienia przez Wykonawcę świadczenia. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co do kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin pokój nr 29 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie