Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Wymiana istniejącej oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczej Dąb Dominik
Numer ogłoszenia: 149314 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana istniejącej oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczej Dąb Dominik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana istniejącej oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczej Dąb Dominik składa się z: - wymiany istniejącej kładki o długości około 1570 mb (z czego 320 m o szerokości 120 cm a 1250 m o szerokości 90 cm), kładka w części zabezpieczona barierką (długość barierki 463 mb, wysokość 90 cm, jedno lub dwustronna). Kładka wykonana z drewna dębowego (zdemontowanie starej kładki i wykonanie nowej). Wykonanie 6 sztuk platform z drewna dębowego o wymiarach 4x3 m wraz z barierkami z czego 3 platformy wyposażone w drewniane ławki (po 2 sztuki na każdą platformę - łącznie 6 sztuk ławek). - zaprojektowania i wykonania nowej kładki o długości około 680 m (z czego 370 m o szerokości 120 cm a 310 m o szerokości 90 cm). Kładka zabezpieczona barierką (długość barierki 550 mb, wysokość 90 cm, jedno lub dwustronna). Kładka wykonana z drewna dębowego. Drewno z którego będą wykonane poręcze nie może przekraczać 23 % wilgotności, drewno nie może mieć zgnilizny oraz luźnych i wypadających sęków. - wymiany istniejącego ogrodzenia wokół miejsca postojowego o długości 145 mb, wysokość 130 cm npt. Zdemontowanie starego i wykonanie nowego ogrodzenia z żerdzi przytwierdzonych do słupków dębowych. Słupki zwieńczone daszkiem dwuspadowym z desek. Całość ogrodzenia o długości 145 mb zostanie zabezpieczona środkiem ochronnym w kolorze brązowym typu Altaxin lub innym środkiem o zbliżonych parametrach. Wilgotność drewna konstrukcyjnego użytego do budowy ogrodzenia nie może przekraczać 23 %. Drewno nie może mieć zgnilizny oraz wypadających sęków. - zaprojektowania i wykonania nowego miejsca postojowego wraz z ogrodzeniem. Ogrodzenie o długości 60 mb, wysokość 130 cm npt. wykonane z żerdzi przytwierdzonych do słupków dębowych. Słupki zwieńczone daszkiem dwuspadowym z desek. Miejsce postojowe utwardzone pospółką. Całość ogrodzenia o długości 60 mb zostanie zabezpieczona środkiem ochronnym w kolorze brązowym typu Altaxin lub innym środkiem o zbliżonych parametrach. Wilgotność drewna konstrukcyjnego użytego do budowy ogrodzenia nie może przekraczać 23 %. Drewno nie może mieć zgnilizny oraz wypadających sęków. - wymiany istniejącego drewnianego zadaszenia, na zadaszenie w kształcie prostokąta o wymiarach około 5x4 m. Nowe zadaszenie wyposażone w stół (2 sztuki), ławy (4 sztuki), kosz na śmieci. Dach dwuspadowy kryty gontem. Podłoga wykonana z kostki dębowej. Całość zabezpieczona środkiem ochronnym w kolorze brązowym typu Altaxin lub innym środekiem o zbliżonych parametrach. Demontaż starych zadaszeń (3 sztuki) i uprzątnięcie zdemontowanego materiału. Wilgotność drewna konstrukcyjnego użytego do budowy ogrodzenia nie może przekraczać 23 %. Drewno nie może mieć zgnilizny oraz wypadających sęków. - zaprojektowanie i wykonanie nowego pomostu pływającego. Pomost wykonany z drewna dębowego, w kształcie litery T o łącznej długości ok. 20 mb i szerokości ok. 240 cm, na całej długości zabezpieczony barierką o długości około 40 mb. Demontaż starego pomostu i usuniecie zdemontowanego materiału..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł. w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie wykonawcy, ze spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonywanie wszelkich nieistotnych zmian umowy, przez które rozumie się takie zmiany, w przypadku których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik postępowania. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość i dopuszcza dokonywanie istotnych zmian umowy wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym zamówienie winno zostać wykonane, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości zamówienia, która została określona w umowie. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a) uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości cen określonych w umowie, b) uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie po przeprowadzeniu przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin pokój nr 29 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie