Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.poleskipn.pl


Urszulin: Wykonanie remontu klatek schodowych w bloku 18-rodzinnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, wraz z remontami mieszkań nr 6, 7, 11, 13, 14, 17.
Numer ogłoszenia: 49218 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie , ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie, tel. 82 5713071, faks 82 5713003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu klatek schodowych w bloku 18-rodzinnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, wraz z remontami mieszkań nr 6, 7, 11, 13, 14, 17..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 remont klatek schodowych: Zakres obejmuje wykonanie remontu na trzech klatkach schodowych wraz z wiatrołapami i przebudową schodów wejściowych zewnętrznych do budynku, wykonanie nowych posadzek wraz z obłożeniem terakotą w piwnicy budynku. Demontaż barierki schodowej i ponowny jej montaż wraz z malowaniem Usunięcia starej złuszczonej farby emulsyjnej ze ścian Uzupełnienia powstałych ubytków tynkiem gipsowym z przetarciem i wyrównaniem ścian Zagruntowanie całości ścian środkiem gruntującym Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną Usunięcie ze ścian lamperii wykonanej farbą emulsyjną na wysokości 1,6 m Zagruntowanie całości ścian środkiem gruntującym Montaż narożników metalowych na narożach okienno-drzwiowych Wyrównanie ścian zaprawą klejową w celu przygotowania powierzchni do wykonania tynku mozaikowego na powierzchni ścian Gruntowanie powierzchni farbą podkładową pod tynk mozaikowy Wykonanie tynku mozaikowego - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym Wykucie z muru parapetów betonowych Obsadzenie nowych parapetów z konglomeratu kolor do uzgodnienia z Zamawiającym Zbicie istniejących cokolików ze ścian Wykonanie nowych obłożyn schodowych z konglomeratu stopnie, podstopnice, spoczniki, cokoły -klatki schodowe oraz wiatrołapy - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym Wykucie z muru istniejących drzwi wejściowych, do klatek schodowych i wiatrołapu podniesienie do góry o ok. 5 cm, i ponowny ich montaż w tym samym miejscu. Wykucie z muru ościeżnic metalowych drzwi wejściowych (wewnątrz klatkowych), i montaż nowych ościeżnic i drzwi, ościeżnice z obudową - drzwi ościeżnice i obudowy dostarczy Zamawiający Demontaż istniejącej podbitki sufitowej w wiatrołapie Montaż nowej podbitki sufitowej z paneli PCV kolor złoty dąb w wiatrołapie budynku Skucie (rozebranie) istniejących schodów wejściowych do wiatrołapu Wykonanie nowych schodów zewnętrznych wejściowych wylewanych z betonu Wykonanie nowych obłożyn schodów wejściowych zewnętrznych z kamienia naturalnego - brąz królewski, kamień palony. Rozebranie chodnika z kostki brukowej przed wejściem do budynku ze względu na prace związane ze zmianą schodów wejściowych Ponowne ułożenie i dopasowanie chodnika do nowych schodów wejściowych Montaż nowych drzwiczek do rozdzielnic energetycznych na klatkach schodowych Montaż drabinkowego wyłazu dachowego klatka nr 2. Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej (włączniki) wraz z wymianą lamp oświetleniowych Przełożenie istniejącego okablowania na klatkach budynku oraz wiatrołapie do nowych listew (koryt) montażowych wykonanych z PCV Wykonanie obłożyn na schodach zejściowych do piwnicy budynku - płytki gresowe wraz z cokołem Wykonanie wylewki wyrównawczej w piwnicy budynku - mikso-kretem zatartej na ostro Wykonanie nowych obłożyn posadzki w piwnicy budynku wraz z cokołem na korytarzu piwnicy. Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej (włączniki) wraz z wymianą lamp oświetleniowych w piwnicy budynku. Pakiet nr 2 remont mieszkań Zakres obejmuje prace w użytkowanych lokalach mieszkalnych: Wymianę drzwi wewnętrznych na nowe drzwi płytowe przeszklone 6-cio szybowe tłoczone. Układanie glazury Układanie terakoty Wymianę umywalki, wanny, muszli toaletowej typu kompakt Wymianę baterii Wyrównanie ścian gładzią wraz z malowaniem powierzchni Wymianę osprzętu elektrycznego włączniki, gniazdka Wymianę rozdzielni elektrycznej wewnętrznej na nową typu S Zakres przedmiotu zamówienia przedstawia (załącznik nr 1 do SIWZ) Wymagany okres realizacji całości zamówienia do dnia 01.07.2016 r.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł, a w przypadku ofert częściowych odpowiednio: Pakiet nr 1 remont klatek schodowych - 5000,00 zł Pakiet nr 2 remont mieszkań - 1000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin wykonania zamówienia. Zmiana postanowień umowy dotycząca ceny nastąpi na podstawie prowadzonego przez Zamawiającego stałego monitoringu rynkowego. Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu realizacji zamówienia, nastąpi gdy stan realizacji zamówienia, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu, w którym świadczenie Wykonawcy winno zostać spełnione, będzie niższy niż 50 % ogólnej wartości świadczenia, która została określona w umowie. Zmiana umowy wyrażać się będzie w: a) uzgodnionym przez Strony obniżeniu wysokości świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany na podstawie zawartej umowy będzie Zamawiający, b) uzgodnionym przez Strony wydłużeniu czasu, w którym Wykonawca obowiązany będzie wykonać zamówienie. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana zostanie na podstawie przeprowadzonych przez Strony umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień umowy, na mocy których określone zostały wysokość świadczenia pieniężnego, do spełnienia którego zobowiązany jest Zamawiający, lub termin spełnienia przez Wykonawcę świadczenia. W przypadku wystąpienia opisanych powyżej okoliczności, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do umowy zawierający poczynione ustalenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poleskipn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2016 godzina 09:00, miejsce: Park Narodowy ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin pokój nr 29 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1-Remont klatek schodowych.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Remont mieszkań.