Ogłoszenie nr 302533 - 2016 z dnia 2016-08-24 r.
Urszulin: Remont i modernizacja osad służbowych Poleskiego Parku Narodowego w Jagodnie oraz Kulczynie, wykonanie ogrodzenia osady w Pieszowoli, oraz montaż paneli podłogowych w budynku ODA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie, krajowy numer identyfikacyjny 6136018800000, ul. ul. Lubelska  , 22234   Urszulin, woj. lubelskie, państwo , tel. 825 713 071, e-mail , faks 825 713 003.
Adres strony internetowej (URL): www.poleskipn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
bip.poleskipn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
bip.poleskipn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Poleski Park Narodowy 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 3a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja osad służbowych Poleskiego Parku Narodowego w Jagodnie oraz Kulczynie, wykonanie ogrodzenia osady w Pieszowoli, oraz montaż paneli podłogowych w budynku ODA
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pakiet nr 1 - Osada służbowa w Jagodnie Osada służbowa w Jagodnie 1. Rozebranie istniejących podłóg – 86,9 m2 2. Demontaż instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, podejścia) – 1 kpl 3. Skucie glazury ze ścian – 32 m2 4. Rozebranie podłóg z paneli podłogowych – 58,4 m2 5. Demontaż urządzeń sanitarnych – 6 kpl 6. Wykonanie nowych okładzin z glazury i terakoty – 188,2 m2 7. Montaż urządzeń sanitarnych – 7 kpl 8. Wymiana instalacji energetycznej (włączniki, gniazda, oraz rozbudowa i wymiana tablicy rozdzielczej) – 1 kpl 9. Roboty malarskie ściany i sufity (piwnica, parter, poddasze) – 501 m2 10. Wykonanie nowej barierki schodowej zewnętrznej- 4,5 m 11. Wykonanie nowych okładzin z paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC-4 , gr. 8mm – 58,4 m2 12. Wykonanie sufitu podwieszanego z pyt G-K wraz z dociepleniem wełną mineralną na ruszcie metalowym – 89,76 m2 13. Wymiana drzwi wewnętrznych 18.04 m2 Pakiet nr 2 - Osada służbowa w Kulczynie Osada służbowa w Kulczynie 1. Rozebranie istniejących podłóg – 87,993 m2 2. Rozebranie boazerii ze ścian - 54,77 m2 3. Demontaż instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, podejścia) – 1 kpl 4. Skucie glazury ze ścian – 40,1 m2 5. Rozebranie podłóg z paneli podłogowych – 61,473m2 6. Demontaż urządzeń sanitarnych – 6 kpl 7. Demontaż pieca kaflowego z wężownicą – 1 kpl 8. Demontaż kominka z cegły – 1 kpl 9. Wykonanie nowych okładzin z glazury i terakoty – 203,393 m2 10. Uzupełnienie tynków cementowych – 72 m2 11. Montaż urządzeń sanitarnych – 7 kpl 12. Wymiana drzwi wewnętrznych 18.04 m2 13. Wymiana instalacji energetycznej (włączniki, gniazda, oraz rozbudowa i wymiana tablicy rozdzielczej) – 1 kpl 14. Roboty malarskie ściany i sufity– 522,2 m2 15. Docieplenie stropu styropianem gr. 5-8cm – 24,586 m2 16. Wykonanie nowych okładzin na schodach wewnątrz budynku (schody kamienne zabiegowe) – 1 kpl 17. Wykonanie nowych okładzin z paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC-4 , gr. 8mm – 56,68 m2 18. Ocieplenie stropu piwnicy styropianem gr.5-8cm – 24,586m2 Pakiet nr 3 - Ogrodzenie osady służbowej w Pieszowoli Wykonanie ogrodzenia osady służbowej w Pieszowoli działka nr 1117 Roboty remontowe ogrodzenia obejmujące: 1. Roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach betonowych – 232 mb 2. Roboty przygotowawcze pod wykonanie nowego ogrodzenia – 0,01 ha 3. Ogrodzenie sztachetami z drewna liściastego (Olsza1,3-1,5x12x2,5cm) mocowanych do profili stalowych 40x30mm, elementy zakonserwowane przez malowanie – 45 mb 4. Montaż bram rozwieranych z bramką (światło bramy 4,5-5m) bramka 1,2m, z profili stalowych średnio kombinowanych –2 kpl (bramy ocynkowane malowane proszkowo) 5. Ogrodzenie panelami stalowymi ocynkowanymi w powłoce PCV, średnica prętów poziomych/pionowych = 5,0/5,0mm, liczba przeprofilowań=4 system mocowania - obejma montażowa 60x40mm długość panelu=2505mm TYP 4W/H -1360 mm. Podmurówka systemowa 2500x200 betonowa – 210 mb Pakiet nr 4 - Montaż okładzin podłogowych w budynku ODA Wymiana okładzin podłogowych w pomieszczeniach biurowych w budynku ODA PPN w Urszulinie 1. Rozebranie podłóg z wykładzin nylonowych – 245,2 m2 2. Wykonanie nowych okładzin z paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC-5 , gr. 8mm - 137,1 m2 3. Wykonanie nowych okładzin z terakoty – płytki gres polerowany 50x50xcm gat. I – 108,1 m2

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 188462.29
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: - posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) - byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 100 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali lub realizują należycie co najmniej 3 zamówienia na wykonanie robót budowlanych których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, a mianowicie: - wykonali prace remontowo budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN netto każda
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca dołączy do oferty aktualne na dzień składania oferty oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 3. Zamawiający żąda, ażeby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 5. Ponadto Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 1) Dowód wniesienia wadium, 2) Określone w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt –13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenia: a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7: 1) ppkt 2 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) ppkt 1 i 3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 ppkt 1) oraz ppkt 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 2) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się. 11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7 ppkt 3, składa dokument określony w pkt 8 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Przepis pkt 9 zdanie pierwsze stosuje się. 2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 3) Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wraz dokumentami potwierdzającymi opłacenie wymaganych składek,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w ww. Wykazie Wykonawca poda wartość wykonanego zamówienia w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 1 lit. a), Zamawiający przyjmie wartość tego zamówienia w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Pakiet nr 1 – Osada służbowa w Jagodnie – 2000,00 zł Pakiet nr 2 – Osada służbowa w Kulczynie – 2000,00zł Pakiet nr 3 – Ogrodzenie osady służbowej w Pieszowoli – 1000,00 zł Pakiet nr 4 – Montaż okładzin podłogowych w budynku ODA – 1000,00 zł Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno Zadanie jest obowiązany wnieść wadium w wysokości sumy wadiów przewidzianych dla każdego Zadania, na które składa ofertę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena0.6
wydłużony okres gwaranc0.2
skrócony termin wykonania0.2

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/09/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Osada służbowa w Jagodnie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Osada służbowa w Jagodnie 1. Rozebranie istniejących podłóg – 86,9 m2 2. Demontaż instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, podejścia) – 1 kpl 3. Skucie glazury ze ścian – 32 m2 4. Rozebranie podłóg z paneli podłogowych – 58,4 m2 5. Demontaż urządzeń sanitarnych – 6 kpl 6. Wykonanie nowych okładzin z glazury i terakoty – 188,2 m2 7. Montaż urządzeń sanitarnych – 7 kpl 8. Wymiana instalacji energetycznej (włączniki, gniazda, oraz rozbudowa i wymiana tablicy rozdzielczej) – 1 kpl 9. Roboty malarskie ściany i sufity (piwnica, parter, poddasze) – 501 m2 10. Wykonanie nowej barierki schodowej zewnętrznej- 4,5 m 11. Wykonanie nowych okładzin z paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC-4 , gr. 8mm – 58,4 m2 12. Wykonanie sufitu podwieszanego z pyt G-K wraz z dociepleniem wełną mineralną na ruszcie metalowym – 89,76 m2 13. Wymiana drzwi wewnętrznych 18.04 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62051.70
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena0.6
wydłużony termin gwarancji0.2
skrócony termin wykonania0.2
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Osada służbowa w Kulczynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Osada służbowa w Kulczynie 1. Rozebranie istniejących podłóg – 87,993 m2 2. Rozebranie boazerii ze ścian - 54,77 m2 3. Demontaż instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, podejścia) – 1 kpl 4. Skucie glazury ze ścian – 40,1 m2 5. Rozebranie podłóg z paneli podłogowych – 61,473m2 6. Demontaż urządzeń sanitarnych – 6 kpl 7. Demontaż pieca kaflowego z wężownicą – 1 kpl 8. Demontaż kominka z cegły – 1 kpl 9. Wykonanie nowych okładzin z glazury i terakoty – 203,393 m2 10. Uzupełnienie tynków cementowych – 72 m2 11. Montaż urządzeń sanitarnych – 7 kpl 12. Wymiana drzwi wewnętrznych 18.04 m2 13. Wymiana instalacji energetycznej (włączniki, gniazda, oraz rozbudowa i wymiana tablicy rozdzielczej) – 1 kpl 14. Roboty malarskie ściany i sufity– 522,2 m2 15. Docieplenie stropu styropianem gr. 5-8cm – 24,586 m2 16. Wykonanie nowych okładzin na schodach wewnątrz budynku (schody kamienne zabiegowe) – 1 kpl 17. Wykonanie nowych okładzin z paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC-4 , gr. 8mm – 56,68 m2 18. Ocieplenie stropu piwnicy styropianem gr.5-8cm – 24,586m2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62051.70
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena0.6
wydłużony okres gwarancjia0.2
skrócony termin wykonania0.2
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Wykonanie ogrodzenia osady służbowej w Pieszowoli działka nr 1117
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie ogrodzenia osady służbowej w Pieszowoli działka nr 1117 Roboty remontowe ogrodzenia obejmujące: 1. Roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach betonowych – 232 mb 2. Roboty przygotowawcze pod wykonanie nowego ogrodzenia – 0,01 ha 3. Ogrodzenie sztachetami z drewna liściastego (Olsza1,3-1,5x12x2,5cm) mocowanych do profili stalowych 40x30mm, elementy zakonserwowane przez malowanie – 45 mb 4. Montaż bram rozwieranych z bramką (światło bramy 4,5-5m) bramka 1,2m, z profili stalowych średnio kombinowanych –2 kpl (bramy ocynkowane malowane proszkowo) 5. Ogrodzenie panelami stalowymi ocynkowanymi w powłoce PCV, średnica prętów poziomych/pionowych = 5,0/5,0mm, liczba przeprofilowań=4 system mocowania - obejma montażowa 60x40mm długość panelu=2505mm TYP 4W/H -1360 mm. Podmurówka systemowa 2500x200 betonowa – 210 mb
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62051.70
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena0.6
skrócony termin wykonania0.2
wydłużony okres gwarancji0.2
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: Montaż okładzin podłogowych w budynku ODA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wymiana okładzin podłogowych w pomieszczeniach biurowych w budynku ODA PPN w Urszulinie 1. Rozebranie podłóg z wykładzin nylonowych – 245,2 m2 2. Wykonanie nowych okładzin z paneli podłogowych o klasie ścieralności min. AC-5 , gr. 8mm - 137,1 m2 3. Wykonanie nowych okładzin z terakoty – płytki gres polerowany 50x50xcm gat. I – 108,1 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62051.70
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena0.6
wydłużony termin gwarancji0.2
skrócony okres wykonania0.2
6) INFORMACJE DODATKOWE:

</