Ogłoszenie nr 38585 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.
Urszulin: Przedmiotem konkursu jest wykonanie dwóch projektów wydawnictw: - Rodzinna gra planszowa „Spotkaj łosia, żółwia i …”; - Puzzle „Poleski Park Narodowy”.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu: Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający
nie
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
nie
W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie, Krajowy numer identyfikacyjny 6136018800000, ul. ul. Lubelska  , 22234   Urszulin, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 825 713 071, faks 825 713 003, e-mail akaminski@poleskipn.pl.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
bip.poleskipn.pl
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie
Pod adres:
Poleski Park Narodowy, 22-234Urszlin, ul. Lubelska 3a
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie dwóch projektów wydawnictw: - Rodzinna gra planszowa „Spotkaj łosia, żółwia i …”; - Puzzle „Poleski Park Narodowy”.

Numer referencyjny:
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie dwóch projektów wydawnictw: - Rodzinna gra planszowa „Spotkaj łosia, żółwia i …”; - Puzzle „Poleski Park Narodowy”.

II.3) Główny kod CPV 22120000-7
Dodatkowe kody CPV
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: a)spełniają wymagania określone w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu konkursu. b)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, c)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych f)istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu – projekt umowy, zostały przez nich zaakceptowane oraz, że zobowiązują się w przypadku wyboru ich pracy konkursowej, po przeprowadzeniu negocjacji z wolnej ręki, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Projekt graficzny opakowania (szata graficzna skierowana do dzieci)
 - 30

Projekt graficzny układu zawartości gry lub . łatwość układania puzzli
 - 30

Propozycję zasad i sposobu gry lub propozycję barwnego i schematycznego rysunku obrazującego temat puzzli
 - 30

Cena
 - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 21/03/2017, godzina: 09:00


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem będzie szczegółowe, ostateczne opracowanie i wykonanie pracy konkursowej

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie
Informacje dodatkowe:


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki