Ogłoszenie nr 44209 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.
Urszulin: Wykonanie projektów trzech wydawnictw multimedialnych: 1)Film o Poleskim Parku Narodowym i obszarach Natura 2000 „NA MOCZARY I DO KNIEI”; 2)Diaporama „TAJEMNICE KORON DRZEW”; 3)Diaporama „SEKRETNE ŻYCIE ŻURAWI”.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu: POIiŚ 2014-2020 Aktywna edukacja społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający
nie
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
nie
W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Poleski Park Narodowy w Urszulinie, Krajowy numer identyfikacyjny 6136018800000, ul. ul. Lubelska  , 22234   Urszulin, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 825 713 071, faks 825 713 003, e-mail akaminski@poleskipn.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.poleskipn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
bip.poleskipn.pl
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
pisemnie
Pod adres:
22-234 Urszuin, ul. Lubelska 3a
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Wykonanie projektów trzech wydawnictw multimedialnych: 1)Film o Poleskim Parku Narodowym i obszarach Natura 2000 „NA MOCZARY I DO KNIEI”; 2)Diaporama „TAJEMNICE KORON DRZEW”; 3)Diaporama „SEKRETNE ŻYCIE ŻURAWI”.

Numer referencyjny:
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Wykonanie projektów trzech wydawnictw multimedialnych: 1)Film o Poleskim Parku Narodowym i obszarach Natura 2000 „NA MOCZARY I DO KNIEI”; 2)Diaporama „TAJEMNICE KORON DRZEW”; 3)Diaporama „SEKRETNE ŻYCIE ŻURAWI”.

II.3) Główny kod CPV 22120000-7
Dodatkowe kody CPV
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1)Wymagane oświadczenia od Uczestników konkursu, o tym że: a)spełniają wymagania określone w art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu konkursu. b)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, c)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych f)istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu – projekt umowy, zostały przez nich zaakceptowane oraz, że zobowiązują się w przypadku wyboru ich pracy konkursowej, po przeprowadzeniu negocjacji z wolnej ręki, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2)Wymagane inne dokumenty od Uczestników konkursu: a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub aktualny wydruk informacji z KRS (z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości) lub aktualny wydruk z oficjalnej strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. b)wykaz wykonanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. c)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Kwota ubezpieczenia nie powinna być niższa niż 100 000,00 zł. d)informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (kwota netto i brutto w PLN), złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu konkursu; e)karta identyfikacyjna oznaczona napisem "karta" zawierająca: - nazwę i adres uczestnika konkursu; - podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu uczestnika konkursu. - dołączoną dowolną, sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą danej pracy umieszczoną w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jego zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac. Opakowanie zawierające liczbę rozpoznawczą powinno być trwale połączone z kartą identyfikacyjną. 3)Dokumenty i oświadczenia załączone przez Uczestników konkursu w celu potwierdzenia stawianych im wymagań muszą być przedstawione w formie a)Oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. b)Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Uczestnika konkursu kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. c)Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Uczestnika konkursu

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Projekt graficzny okładki i płyty
 - 15

Propozycję układu zawartości
 - 25

Propozycję narracji do scen
 - 25

Popozycję kompozycji scenariusza
 - 20

Propozycję czołówki
 - 10

Cena
 - 5

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 24/03/2017, godzina: 09:00


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem będzie szczegółowe, ostateczne opracowanie i wykonanie pracy konkursowej

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie
Informacje dodatkowe:


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki