Ogłoszenie nr 96605 - 2017 z dnia 2017-06-13 r.
Urszulin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504951-N-2017
Data: 02/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Poleski Park Narodowy w Urszulinie, Krajowy numer identyfikacyjny 6136018800000, ul. ul. Lubelska  , 22234   Urszulin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 713 071, e-mail akaminski@poleskipn.pl, faks 825 713 003.
Adres strony internetowej (url): www.poleskipn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista omyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), zmian umowy korzystnych dla Zamawiającego, zmian postanowień umowy, przedmiotem których jest cena lub termin obowiązywania umowy/wykonania zamówienia oraz innych zmian przewidzianych w Projekcie umowy (Część II SIWZ). Zmiana postanowień umowy dotycząca terminu wykonania prac w poszczególnych elementach zamówienia może nastąpić, gdy nie spowoduje to żadnych negatywnych skutków dla Zamawiającego, i tylko podczas wystąpienia sytuacji uniemożliwiających terminową realizację poszczególnych zadań, za powstanie których odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, po uprzednim sporządzeniu i przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej wystąpienie tych okoliczności oraz w sytuacji gdy zmiana ta nie będzie powodować powstania u Zamawiającego szkody majątkowej i polegać będzie na uzgodnionym przez Strony wydłużeniu terminu wykonania prac w poszczególnych elementach zamówienia, nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc w stosunku do terminów umownych. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do Umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego, chyba że Projekt Umowy stanowi inaczej. Zmiana Umowy dokonana zostanie na podstawie przeprowadzonych przez Strony Umowy negocjacji, w ramach których ustalona zostanie nowa treść postanowień Umowy. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze Stron do podjęcia negocjacji. Wezwania do podjęcia negocjacji dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze Stron Umowy, w którym określone zostaną zakres i treść proponowanych zmian, jak również sugerowany termin przeprowadzenia negocjacji. Otrzymanie przez którąkolwiek ze Stron wezwania do podjęcia negocjacji nie stanowi o obowiązku przystąpienia do negocjacji. Po przeprowadzeniu negocjacji, gdy Strony dojdą do porozumienia co kwestii, które były przedmiotem negocjacji, zawierany jest w formie pisemnej aneks do Umowy zawierający poczynione ustalenia..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu wykonania poszczególnych elementów zamówienia, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp. Zakres, charakter oraz warunki zmiany Umowy – w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, zostały określone w § 15 ust. 5-7 Projektu Umowy (Cześć II SIWZ).” Postanowienia § 15 ust. 5-7 Projektu Umowy (Cześć II SIWZ), w miejsce dotychczasowej treści, otrzymują następujące brzmienie: „5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych elementów zamówienia, na warunkach określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 6. Przedłużenie terminu wykonania danego elementu zamówienia - w stosunku do terminu jego wykonania określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, może nastąpić, jeśli niedotrzymanie terminu wykonania danego elementu zamówienia będzie spowodowane przyczynami, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, i które uniemożliwiły Wykonawcy wykonywanie tego elementu zamówienia przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej okoliczności, które uniemożliwiły wykonywanie danego elementu Umowy i czasu ich trwania oraz dowodów potwierdzających ich wystąpienie oraz czas ich trwania. Przedłużenie terminu wykonania danego elementu zamówienia – w stosunku do terminu jego wykonania określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w przypadkach określonych w zdaniu poprzednim, następować będzie o liczbę dni kalendarzowych trwania okoliczności, które uniemożliwiły Wykonawcy wykonywanie danego elementu zamówienia. Ponadto przedłużenie terminu wykonania danego elementu zamówienia - w stosunku do terminu jego wykonania określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, może nastąpić w przypadku gdy nie będzie to powodować dla Zamawiającego żadnych negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie powodować powstania u Zamawiającego jakiejkolwiek szkody. Przedłużenie terminu wykonania danego elementu zamówienia w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić na wniosek którejkolwiek ze Stron Umowy i polegać będzie na uzgodnionym przez Strony wydłużeniu terminu wykonania danego elementu zamówienia - w stosunku do terminu jego wykonania określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, nie dłużej jednak niż o jeden miesiąc. 7. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu będzie zawarcie przez Strony pisemnego aneksu do Umowy.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali lub realizują należycie co najmniej 2 zamówienia na wykonanie robót budowlanych, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, [należy przez to rozumieć roboty budowlane w zakresie budowy infrastruktury terenowej w postaci zadaszeń, altan drewnianych o powierzchni zabudowy minimum 50 m lub/oraz kładek, mostków drewnianych o długości co najmniej 500 m] i wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN netto każde zamówienie (dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN netto)
W ogłoszeniu powinno być: zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowali należycie co najmniej 2 zamówienia na wykonanie robót budowlanych, których przedmiot odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, [należy przez to rozumieć roboty budowlane w zakresie budowy infrastruktury terenowej w postaci zadaszeń, altan drewnianych o powierzchni zabudowy minimum 50 m lub/oraz kładek, mostków drewnianych o długości co najmniej 500 m] i wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN netto każde zamówienie (dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN netto)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 Rozdziału VI SIWZ: 1) ppkt 2 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) ppkt 1 i 3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W ogłoszeniu powinno być: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 Rozdziału VI SIWZ: 1) ppkt 2 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) ppkt 1 i 3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki