strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc |  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Status prawny:
Status

 

Poleski Park Narodowy działa na podstawie:

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami)

- rozporządzenia RM z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia PPN (Dz. U. Nr 27, poz. 155)

-rozporządzenia RM z 23 listopada 2017 r. w sprawie Poleskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 20 grudnia 2017 r, poz. 2373)

Poleski Park narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

Nadzór nad działalnością parków narodowych sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
Nadzór obejmuje w szczególności:
1) zatwierdzanie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony, lub zadań ochronnych;
2) kontrolę funkcjonowania parków narodowych;
3) kontrolę wykonywanej przez parki narodowe działalności gospodarczej;
4) kontrolę realizacji zadań parków narodowych;
5) kontrolę realizacji planów finansowych parków narodowych;
6) kontrolę działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody.
Minister właściwy do spraw środowiska sporządza roczne sprawozdania zbiorcze z działalności parków narodowych przygotowywane na podstawie sprawozdań z działalności poszczególnych parków narodowych, przedkładanych przez dyrektorów parków narodowych.
W imieniu Ministra Środowiska nadzór nad parkami narodowymi sprawuje Departament Ochrony Przyrody.

 
informacje udostępnił:Jarosław Szymański
informacje wytworzył:Jarosław Szymański
data udostępnienia: 2003-10-06 12:04:36
ostatnia modyfikacja: Jarosław Szymański 2017-12-27 09:48:20 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Rozp. RM w sprawie PPN Dz.U. z 2017 r. poz. 2373
 Rozp. RM w sprawie PPN z 1990 r.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 134586