strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc |  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Informacja - przetwarzanie danych osobowych w Poleskim Parku Narodowym

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Proszę o zapoznanie się z poniższą  informacją dotyczącą  przetwarzania  danych osobowych.


- Administratorem danych osobowych jest Poleski  Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie  ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin

-  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się  kontaktować pod adresem e-mail: poleskipn@poleskipn.pl, iod@poleskipn.pl

- Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności  na podstawie identyfikatora np. internetowego

-  Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością ustawową i statutową Poleskiego  Parku Narodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. wyłącznie wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

- Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

 
- Dane osobowe będą  przetwarzane w zależności  od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Poleski Park Narodowy. Nigdy nie będą przetwarzane  ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych, tylko przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,

- Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

- Dane osobowe, których administratorem jest Poleski Park Narodowy, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

 

 

 

 

                                                                      Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego

                                                                                                 Jarosław Szymański

 

 

 
informacje udostępnił:Ewa, Piasecka
informacje wytworzył:Ewa Piasecka
data udostępnienia: 2018-06-14 14:03:16
ostatnia modyfikacja: Ewa, Piasecka 2018-06-19 07:30:29 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 134586