strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc |  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przedmiot działalności:
Przedmiot działań i kompetencje

Przedmiotem działalności PPN jest ochrona obszaru o szczególnych wartościach przyrodniczych, naukowych, społecznych i kulturowych, na którym całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu podlegają ochronie wynikającej z ustawy o ochronie przyrody.

Zasięgiem działania PPN obejmuje obszar 9760 ha położony w woj. lubelskim na terenie powiatów włodawskiego (gm. Urszulin, Stary Brus, Hańsk), parczewskiego (gm. Sosnowica), chełmskiego (gm. Wierzbica) oraz łęczyńskiego (gm. Ludwin).

Nadrzędnym celem w PPN jest poznanie i zachowanie całości systemów przyrodniczych wraz z warunkami ich funkcjonowania oraz odtworzenie zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody.

Organem parku narodowego jest dyrektor parku narodowego. Dyrektor parku narodowego jest powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, oraz przez niego odwoływany.

Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia planu ochrony lub zadań ochronnych oraz wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania parku narodowego, w tym określające sposoby udostępniania obszarów parku narodowego.

Dyrektor parku narodowego ma prawo prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody oraz udziału w postępowaniach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody.

Do dyrektora parku narodowego należą odpowiednio zadania i kompetencje określone w art. 5 ust. 2-4, art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2, art. 14a ust. 1 i 2, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 
informacje udostępnił:Jarosław Szymański
informacje wytworzył:Jarosław Szymański
data udostępnienia: 2003-10-02 10:01:06
ostatnia modyfikacja: Jarosław Szymański 2017-12-27 09:54:29 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 134586